Általános szerződési feltételek

1.Fogalmak meghatározása

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Szolgáltató és ügyfél jogait és kötelezettségeit magába foglaló szabályzat.
Ügyfél: a weboldalon regisztrált és az oldalon szereplő csereszolgáltatást, bónuszhetet,”last minute” heteket igénybevevő magánszemély vagy cég.
Szolgáltató: A weblapot üzemeltető HETEDHÉT CSERE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltatás köre: csere, bónuszhét, last minute hét biztosítása, bérbeadás
Csere: Ügyfél kijelenti, hogy az általa megjelölt üdülési héttel nem kíván élni és megbízza Szolgáltatót, hogy részére cserehetet biztosítson az adatbázisában szereplő más ügyfél által felajánlott üdülési hetekből ellenérték (cseredíj) megfizetésének fejében. Más üdülési hét biztosítása ügyfél számára a csere.
Bónusz hét: Amennyiben ügyfél saját hetén felül szeretne még üdülési hetet igénybe venni úgy arra lehetősége van Szolgáltató adatbázisában szereplő kontingensből. Bónusz hetek korlátozott számban állnak rendelkezésre más ügyfelek felajánlott heteinek alapján. A bónusz hetek árainak alakulása apartman nagyság, kategória és szezon függvénye.
Last minute(„utolsó pillanat): A ki nem vett üdülési heteket 1 héttel az adott hét kezdete előtt jelenítjük meg a honlapon a Last Minute menüpont alatt. Ezeket az üdülési hetek kedvezőbben vásárolhatóak meg a rövid határidő miatt.
Bérbeadás: Ügyfél kérésére szolgáltató a felajánlott üdülési hetére más ügyfelet keres a kialkudott anyagi feltételek szerint.
Deponáló lap: regisztrációs ív melyen Ügyfél megjelöli saját üdülési hete és a kért üdülési hét/hetek adatait majd Szolgáltató részére megküldi e-mailen vagy postán.
Deponálás: üdülési hét letétbe helyezése az adatbázisban

2. Üzemeltetői adatok

Cégnév: HETEDHÉT CSERE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
cégjegyzék:01-09-969398
székhely: 1173 Budapest Kis u.6 IV/19
ügyvezető: Tibolya Ágnes
kapcsolattartó: Tibolya Ágnes
elektronikus elérhetőség: info@hetedhetcsere.hu
telefonszám: 0630/5253126
cserevonal: H-P 10:00-16:00

3. Regisztráció

A weblapon történő böngészéshez regisztráció szükséges, melynek célja üdülési hete adatainak bekerülése az adatbázisba a későbbi szolgáltatások igénybe vételéhez (csere, bónusz, bérbeadás). A regisztrációban rögzített adatokat szolgáltató kizárólag adatbázisa bővítésére használja.

4.Adatkezelés

A weboldal használata során szolgáltató a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, ha ügyfél a szolgáltatót erre írásban meghatalmazza. A szolgáltatás teljesítéséről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint történik.
Szolgáltató lehetővé teszi ügyfél számára, hogy a köztük fennálló kommunikációt visszautasítsa (hírlevél leiratkozás)az alábbi címeken:
e-mailküldése: info@hetedhetcsere.hu
levél küldése: 2141 Csömör Csalogány u.25

5. Szolgáltató és Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott üdülési jogával …………….. év ………………..hetében a deponáló lapon megjelölt üdülési hetével nem kíván élni,és azt lehetőség szerint más, az adatbázisban szereplő személy üdülési hetére szeretné cserélni a csererendszer szabályai szerint.

Kétféleképpen lehet üdülési hetet felajánlani:

Csere kérelem:Ebben az esetben ügyfél csak jelzi igényét,hogy felajánlott üdülési hete helyett milyen más lehetőséget szeretne.Ebben az esetben Szolgáltató csak akkor használhatja fel a felajánlott hetet, ha helyette ügyfél által elfogadott cserehetet biztosít.

Deponálás: Ez esetben ügyfél letétbe helyezi(deponálja)üdülési hetét.(Jellemzően ez akkor történik ha ügyfél biztosan nem fogja felhasználni a felajánlott hetet, viszont cserét csak később kér.) Ilyenkor Szolgáltató előre felhasználhatja a felajánlott hetet. Ügyfél szándékát a Deponáló lap megküldésével nyugtázza.

Fentiek alapján Ügyfél megbízza Szolgáltatót, hogy részére cserehetet biztosítson az adatbázisában szereplő üdülési hetekből. Ügyfél tudomásul veszi, hogy 1 db üdülési hét cserébe 1db azonos kategóriájú (szezon, létszám) üdülési hetet kérhet. Ügyfél  megbízza Szolgáltatót, hogy az általa a deponáló lapon megjelölt cserére felajánlott üdülési hete bekerüljön Szolgáltató adatbázisába abból a célból, hogy ezen üdülési hétre Szolgáltató más személyt közvetítsen / ezen üdülési hetet más, harmadik személynek átadja üdülési hétért cserébe vagy bónusz hétként értékesítse. Amennyiben Szolgáltató a felajánlott üdülési hetet (ami helyett máshol vagy más időpontban cserehetet biztosít)Bónusz hétként hasznosítja úgy Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az ebből származó bevételt a HETEDHÉT CSERE Kft-t illeti.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra és kifejezetten elfogadja, hogy a deponáló lapon megjelölt üdülési hetével az ott megjelölt szezonban az  aláírást követően nem rendelkezik. Ügyfél felelőssége tudatában kijelenti, hogy a deponáló lapon felajánlott üdülési hetét az ott megjelölt szezonban más személy vagy szervezet részére nem ajánlotta fel cserére, kiadásra, bérbeadásra, bizományos értékesítésre, nem deponálta sem hazai, sem nemzetközi csererendszerben, azzal jelen szerződés aláírásakor minden korlátozástól mentesen, szabadon rendelkezhet. Ügyfél kijelenti, hogy felajánlott üdülési a fenntartási díjat /üzemeltetési költséget hiánytalanul befizette, tartozása ezen a címen nem áll fenn. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a fenntartási díj /üzemeltetési költség megfizetésére vonatkozóan információt kérjen az adott üdülő üzemeltetőjétől.

Ügyfél kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben neki felróhatóan (mert pl. az előző bekezdésben foglaltak ellenére a jelen szerződés aláírást megelőzően vagy azt követően másnak felajánlotta a deponáló lapon megjelölt szezonra az üdülési hetét, vagy pl. mert a fenntartási költséget nem fizette meg) Szolgáltatót kár éri, Szolgáltatóval szemben harmadik személy kártérítést érvényesít vagy Ügyfél magatartása Szolgáltatónak többletköltséget okoz(pl.az a harmadik személy, akit a Ügyfél által felajánlott üdülési hétre Szolgáltató kiközvetített, ezen üdülési hetet Ügyfélnek felróhatóan nem tudja igénybe venni és emiatt érvényesíti kárát vagy Szolgáltató ezen esetben másik szállodában foglal neki helyet – 2 fős apartman esetén a kártérítési költség 100.000,- Ft, 4 fős apartman esetén 150.000,- Ft, 6 fős apartman esetén 200.000,- Ft ezen kár, többletköltség teljes összegét Szolgáltatónak haladéktalanul megtéríti, valamint tudomásul veszi, hogy ez irányú cselekedete magával vonja a csererendszerből való azonnali hatállyal történő kitiltását.

Szolgáltatót vállalja, hogy Ügyfél által  felajánlott üdülési hét helyett más, az adatbázisában szereplő azonos kategóriájú (szezon, létszám) hetet biztosít. A cserhetet Szolgáltató elsődlegesen Ügyfél által felállított sorrendnek  megfelelően próbálja meg biztosítani, azonban nem garantálja, hogy adatbázisában szerepel olyan üdülési hét, amely megfelel valamely, Ügyfél által kérelmezett hétnek. Ebben az esetben Szolgáltató más, Ügyfél által felajánlott üdülési héttel azonos kategóriájú és szezonú üdülési hetet ajánl Ügyfélnek. Abban az esetben, amennyiben Szolgáltató nem tud olyan cserehetet felajánlani Ügyfélnek, amit az elfogadna, Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

6.A szolgáltatás(csere) menete:

1.Üdülési hét felajánlása
(Deponáló lap megküldése a HETEDHÉT CSERE KFT részére: e-mailben az info@hetedhetcsere.hu címre, postai úton pedig a 1242 Budapest Pf 400 címre a szerződési feltételek elfogadása mellett.A deponálás(azaz a hét bevétele abban az esetben válik érvényessé amennyiben a Hetedhét Csere Kft azt írásban(e-mailen vagy postán) visszaigazolja. Ennek végső határideje az üdülési hét kezdete előtt 6 hét.
2 Cserekérelem megjelölése
(Deponáló íven van lehetőségük megjelölni a kívánt helyszínt/helyszíneket. Amennyiben a deponálás pillanatában ezt még nem tudják, úgy azt később is megtehetik a fenti módok egyikén.
3 Csere bonyolítása
(Amennyiben a HETEDHÉT CSERE KFT az adatbázisában rendelkezik olyan héttel, ami az ügyfél által csereként elfogadható, úgy arról Ügyfelet írásban értesíti az általa megadott elérhetőségek egyikén.
4 cseredíj megfizetése
(Sikeres csere esetén Ügyfél cseredíjat köteles fizetni, amely 20.000.-FT
5 visszaigazolás
(A cseredíj beérkezését követően a HETEDHÉT CSERE KFT írásos visszaigazolást küld, melyen szerepel a csereként elfogadott üdülési hét helyszíne, pontos dátuma és létszáma.

Cseredíj:

Normál cseredíj :20.000.-

Lejárt üdülési hét cseréje 40.000.-

A cseredíj megfizetése kizárólag sikeres csere esetén a banki átutalással történik, melyet a
HETEDHÉT CSERE KFT CIB Banknál vezetett 10702301-66835899-51100005 számú bankszámlaszámára kell utalni.

7. A csere időrendje

Cserére legkorábban 1 évvel, legkésőbb 6 héttel az adott üdülési hét kezdete előtt lehet jelentkezni.
A felajánlott üdülési hetet maximum 1 naptári éven belül lehet cserére felhasználni.1 éven túl nem áll módunkban cserét biztosítani.
Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben 1 éven belül nem fogadott el csereként felkínált üdülési hetet, abban az esetben a csere joga elveszett.

8. Kategóriák

A csererendszerben a következő szezonokat különböztetjük meg:

Csúcsszezon: 26-34. hétig nyári iskolaszünet
50-12.hétig Ausztriában síszezon
52.hét Szilveszter
Ezekre a hetekre csak azonos kategóriájú hetekkel lehet cserélni

Főszezon: 19-23.hétig,35-39.hétig
Ezeket a heteket főszezonra, középszezonra és elő-utó szezonra lehet cserélni.
Középszezon: 14-18hétig,39-43.hétig
Ezeket a heteket középszezonra és elő-utószezonra lehet cserélni.
Elő-utószezon: 44-51hétig,1-13.hétig
Elő-utó szezont csak elő-utó szezonra lehet cserélni.

9. Visszaigazolt csere lemondása

Ügyfélnek lehetősége van a visszaigazolt cseréjét legkésőbb 6 héttel az üdülési hét kezdete előtt lemondani. Ebben az esetben a befizetett cseredíj nem veszik el, a maximális felhasználási időn belül másik csere igényelhető. 
6 héten belüli lemondás esetén 20.000 Ft extra költség megfizetése mellett áll módunkban újabb cserét felkínálni.

2 héten belüli lemondás esetén az üdülési hét elvész, helyette nem áll módunkban másik cserehetet biztosítani.

10. Befogadott cserekérelem visszamondása

Szolgáltatónak lehetősége van a befogadott cserekérelmet legkésőbb 6  héttel az üdülési hét kezdete előtt írásban indoklás nélkül visszamondani.( amennyiben a csererendszer úgy ítéli meg, hogy nem tudja biztosítani az elvárt szolgáltatást)

11. Kérelem visszautasítása

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsuk a felajánlott hét bevételét az rendszerbe. Ez abban az esetben történhet meg, ha az adott héten túl sok azonos típusú üdülő felajánlás van már a rendszerben.

12. Érvényesség

Nincs tagsági díj így érvényességi idő sincs.

13. Garancia

Ügyfél bármikor kérhet cserehetet. A HETEDHÉT CSERE Kft legjobb tudása szerint próbálja meg igényeit kielégíteni, de a kérelem benyújtása nem jelenti azt, hogy Ügyfél biztosan megkapja a kért üdülési hetet.
Amennyiben Szolgáltató elfogadta a kérelmet, Ügyfél lemondott adott évi üdülési hetéről Szolgáltató javára és meghatalmazza, hogy azt harmadik személy részére átadja, úgy abban az esetben Szolgáltató vállalja, hogy ügyfél által kért azonos kategóriájú cserehetet biztosít az adatbázisában szereplő hetekből.

14. Csere és bónuszhetek továbbértékesítése

A HETEDHÉT CSERE Kft-n keresztül foglalt szállások (csere, bónusz, last minute) továbbértékesítése harmadik fél felé kifejezetten tilos. A szállást csak a visszaigazoláson szereplő személyek vehetik igénybe, nem ruházható át.

15. Panaszkezelés

A HETEDHÉT CSERE Kft célja, hogy valamennyi igényt megfelelő minőségben és gyorsasággal Ügyfél teljes megelégedettségére tudja biztosítani. Figyelembe kell venni, hogy az üdülők különböző színvonalúak.
A HETEDHÉT CSERE KFT a honlapján ismertetésre bemutatott üdülőknek nem tulajdonosa, sem üzemeltetője, az üdülőkkel nem áll szerződéses jogviszonyban így az üdülőkben lévő apartman minőségéért illetve az üdülőkben igénybe vehető szolgáltatások színvonaláért nem vállal felelősséget. Az általunk közétett szálláshelyekre vonatkozó tájékoztatókat a többi Ügyfél által biztosított adatok és a publikus weboldalak információi alapján állítottuk össze. Visszajelzéseket szívesen veszünk, ha pozitív azért, amennyiben negatív akkor pedig azért, hogy tudjunk rajta változtatni.

16. Szerződés hatálya

Jelen ÁSZF a kérelem jóváhagyásával(e-mail vagy levél), írásos visszaigazolásával lép hatályba és a szolgáltatás igénybevételével zárul le.

17. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF-ben leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.
Ügyfél tudomásul veszi, jelen ÁSZF általa történt elfogadása a szolgáltatás megrendelésének előfeltétele.
Ügyfél jóváhagyásával jelen ÁSZF-et elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az abban foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

 
Speciális ajánlatok

Holiday Club Füred

84.900.-
05.25-06.01, 06.01-06.08
Részletek